Iekšējās kārtības noteikumi

PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „SKOLA MAZAJIEM POGA” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rīgā, 2021. gada 1. septembrī.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Skola mazajiem Poga” (turpmāk tekstā – Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu, MK noteikumiem Nr.1338. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un Iestādes Nolikumu.

2. Noteikumi nosaka:

2.1. izglītojamo (turpmāk tekstā – audzēkņi), viņu vecāku (personas, kas realizē vecāku varu) (turpmāk tekstā –vecāki) un citu personu rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;

2.2. audzēkņu un vecāku tiesības un pienākumus;

2.3. izglītības procesa organizāciju, drošības pasākumus;

2.4. atbildību par Noteikumu neievērošanu.

II. Audzēkņu un vecāku tiesības

3. Audzēkņiem ir tiesības:

3.1. iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši vecumposmam, saņemt skolotāju paskaidrojumus un konsultācijas pirmsskolas programmas apguvē;

3.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt radošās spējas un praktiskās iemaņas.

3.3. Audzēknim ir tiesības nest no mājām vienu mīļmantu un rotaļāties ar to līdz Rīta aplim, pēc tam noliekot garderobē savā skapītī.

3.3.1. Mīļmanta Iestādes izpratnē ir mīksta, droša rotaļlieta no auduma vai cita mīksta materiāla, bez asumiem un stūriem, ko bērns var ņemt līdzi gultiņā bez savainošanās, aizrīšanās riska.

3.3.2. Adaptācijas periodā un audzēkņiem, kas jaunāki par 3 gadiem, mīļmanta pieejama visas dienas garumā, izņemot pastaigas laiku.

3.3.3. Audzēkņiem, kas jau iejutušies Iestādē, mīļmantas līdz diendusai stāv grupas skolotāja izvēlētā vietā (uz palodzes, īpašā grozā vai skapīšos).

3.4. Katra mēneša pirmajā piektdienā audzēkņiem no 3 gadu vecuma ir Mantu diena - ir iespēja nest līdzi vienu rotaļlietu. Iestāde neuzņemas atbildību par rotaļlietu tehnisko stāvokli, sīko detaļu zūdībām u.tt. Iesakām vecākiem kopā ar bērnu rūpīgi izvērtēt izvēlētās rotaļlietas piemērotību Mantu dienai.

3.4. Audzēknim ir tiesības nest līdzi ar mācību procesu, apgūstamo tēmu saistītas grāmatas;

3.4. tiesības saņemt pedagoga palīdzību mācību procesa laikā un sadzīves iemaņu apguvē;

3.5. tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos;

3.6. tiesības pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs.

4. Vecākiem ir tiesības:

4.1. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes darbības pilnveidošanai, vēršoties pie grupas pedagogiem un Iestādes administrācijas.

4.2. Vecākiem ir tiesības saņemt no pedagoga informāciju par Iestādes darbību, organizētajiem pasākumiem un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību:

4.2.1. Katru gadu septembrī tiek organizētas vecāku sapulces;

4.2.2. katras nedēļas beigās Vecāki uz WhatsApp grupu saņem nedēļas atskaiti par nedēļā paveikto – “Pogas Ziņas”.

4.2.3. Katra mācību gada janvārī/februārī tiek organizētas skolotāju individuālās sarunas ar vecākiem, izvērtējot bērna attīstību pirmā pusgada laikā;

4.2.4. Mācību gada beigās Vecāki saņem izvērstu bērna attīstības un izaugsmes raksturojumu-liecību.

4.2.5. Skolotājam nav iespēju plašām sarunām ar Vecākiem sava darba laikā, novēršoties no pārējiem bērniem.

4.2.6. Vecākiem ir tiesības jebkuru jautājumu gadījumā vienoties ar skolotāju par individuālas sarunas laiku, saskaņojot sarunas laiku vismaz 2 dienas iepriekš.     

4.3. Vecākiem ir tiesības saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām, tiklīdz šādas izmaiņas ir pamanītas.

4.4. Jebkuru jautājumu vai domstarpību gadījumā vecākiem ir tiesības aicināt uz sarunu vai lūgt palīdzību Iestādes vadītājai, rakstot e pastu, zvanot vai  vienojoties par sarunas laiku vismaz 1 dienu iepriekš.

4.5. Vecākiem ir tiesības piedalīties Iestādes organizētajos pasākumos, mācību ekskursijās. Par vēlmi un iespēju piedalīties Iestādes organizētajās mācību ekskursijās Vecāki ziņo grupas skolotājai vismaz 2 dienas iepriekš.

4.5.1. Mācību ekskursijas bez Vecāku līdzdalības tiek organizētas bērniem no 5 gadu vecuma.

III. Audzēkņu un vecāku pienākumi

5. Audzēkņu pienākumi:

5.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai;

5.2. ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus un drošības instrukcijas;

5.3. audzēknim aizliegts iziet no Iestādes telpām bez pieaugušo pavadības;

5.4. audzēknis viens nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju;

5.5. audzēknis nedrīkst nest līdzi uz Iestādi viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, košļājamās gumijas, rotaļu ieročus;

5.6. audzēknim ir pienākums ar cieņu izturēties pret Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem, pret valsti un tās simboliku;

5.7. audzēknis nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses;

5.8. audzēkņa pienākums ir saudzīgi izturēties pret Iestādes inventāru un apkārtējo vidi.

6.Vecāku pienākumi:

6.1. vecāku pienākums ir pildīt līgumā paredzētās saistības ar Iestādi;

6.2. ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus;

6.3. ja vecāki maina telefona numuru, deklarēto dzīves vietu, faktisko dzīves vietu, tas jādara zināms grupas audzinātājai vai Iestādes administrācijai 3 dienu laikā;

6.4. nodrošināt bērnu ar gadalaikam piemērotu apģērbu pastaigai, maiņas apģērbu, maiņas apaviem telpās, kā arī sporta un mūzikas nodarbībām atbilstošiem apaviem;

6.5. nodrošināt bērnu ar nepieciešamajām personas higiēnas lietām (ķemmi, vienreizējās lietošanas salvetes, zobu birsti un zobu pastu; ja nepieciešams – autiņbiksītes un vienreizējie paladziņi), vasaras periodā vecāki obligāti nodrošina bērnu ar galvassegu aizsardzībai no saules;

6.6. ar cieņu izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērns ar cieņu izturas pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus;

6.7. pienākums saudzīgi izturēties pret Iestādes inventāru un apkārtējo vidi;

6.8. aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, aizliegts smēķēt Iestādes teritorijā un 10 metrus no Iestādes;

6.9. nav atļauts audzēkni no Iestādes izņemt personām (brāļiem, māsām), jaunākiem par 13gadiem;

6.10. vecāki apņemas nevest uz Iestādi bērnu, ja viņam ir klepus, akūtas iesnas vai cita infekciju saslimšana, lai neaplipinātu citus audzēkņus.

1V. Izglītības procesa organizācija

7. Darba laiks

7. 1.Iestādes darba laiks: katru darba dienu no 7.00 līdz 19.00.

            7.1.1. Iestādes darba laika beigas nozīmē, ka šajā laikā (19.00) tiek slēgtas Iestādes durvis.

            7.1.2. Gadījumā, ja Vecāks nav ieradies pēc Bērna līdz plkst. 19.00 un nav par to informējis grupas skolotāju vai administrāciju, skolotājas pienākums ir vērsties policijā.

7.1.3. Ja Vecāks neievēro Iestādes darba laiku un atkārtoti izņem savu bērnu pēc darba laika beigām, Iestāde izsaka Vecākam rakstisku brīdinājumu par Iestādes iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu.

8. Izglītības process

8.1. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar gada tematisko plānu un nodarbību sarakstu. Nodarbību saraksts tiek izvietots Informācijas stendā.

8.2. Dienas gaitā skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus tās un individuālais darbs ar audzēkņiem.

8.3. Vecāki var piedalīties bērna adaptācijas procesā, grupas ikdienas nodarbībās, grupas svētku pasākumos, iepriekš saskaņojot to ar skolotāju vai Iestādes vadītāju.

            8.3.1. Vecāks, piedaloties bērna adaptācijas procesā, ieņem vērotāja un bērna atbalsta personas pozīciju, cenšas distancēties no bērna, ļaujot uzņemties iniciatīvu Iestādes darbiniekiem, tādējādi veicinot adaptācijas procesu;

            8.3.2. Piedaloties adaptācijas procesā, Vecāki neierosina un neiesaistās sarunās ar pedagogiem, lai netraucētu grupas darbu.

            8.3.4. Vecāka pienākums ir ievērot skolotājas ieteikumus un rekomendācijas adaptācijas procesa vecināšanai;

            8.3.5. Adaptācijas laikā atnākot bērnam pakaļ uz Iestādi, vecāks un bērns dodas mājās, neturpinot kopīgu dzīvošanos grupā, lai vecinātu bērna izpratni par bērnudārzu kā vietu bez Vecāka.

8.4. Vecāki nenes uz Iestādi un neuzglabā bērna skapītī vai citur našķus vai citas ēdamlietas, necienā un nebaro bērnus ar līdzņemto ēdienu Iestādē. Izņēmuma gadījumi ir Bērna dzimšanas dienas svinības vai citas īpašas situācijas, iepriekš obligāti to saskaņojot ar grupas skolotāju.

8.5. Esot grupas telpās bērna adaptācijas laikā vai piedaloties ikdienas nodarbībās, vecākiem grupas telpās aizliegts lietot mobilos telefonus un citas tehniskās ierīces.

8.6. Kategoriski aizliegts filmēt vai fotografēt citus bērnus.

8.6.1. Kategoriski aizliegts ievietot fotogrāfijas vai video, kur redzami citi bērni, sociālajos tīklos un citās interneta vietnēs, vai kā citādi zimantot bez citu bērnu vecāku un Pogas administrācijas rakstiskas vienošanās un rakstiskas piekrišanas.

8.7. Iestāde drīkst ievietot fotogrāfijas vai video, kurās redzami bērni, savās interneta vietnēs vai citādi izmantot savā darbībā tikai ar vecāku rakstisku piekrišanu.

8.8. Autortiesības un Iestādē radītajiem bērnu darbiem pieder Iestādei un bērnam kopā, Iestādei ir tiesības izmantot bērnu darbus Iestādes darbībai, arī ārpus Iestādes.

9. Audzēkņu saņemšana Iestādē un izņemšana no tās

9.1. Atvedot audzēkni uz Iestādi, vecāki viņu noģērbj ģērbtuvē, pavada līdz grupas telpai un paziņo grupas skolotājai par audzēkņa ierašanos.

9.2. Audzēkni uz Iestādi atved veselu, ar viņam nepieciešamo maiņas apģērbu, kuru var viegli aizpogāt un atpogāt.

9.3. Grupas audzinātājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt audzēkni no Iestādes, aizpildot anketu mācību gada sākumā. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja audzēkni no Iestādes izņems cita persona, kas nav minēta anketā.

9.4. Grupas skolotājai nav tiesību atdot audzēkņus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī vecākiem vai citai personai alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī.

            9.4.1. Iepriekšminētajā gadījumā grupas skolotāja ziņo par situāciju administrācijai, otram vecākam, vajadzības gadījumā – Valsts policijai.

9.5. Ja audzēknis neieradīsies Iestādē, līdz plkst. 9.00 vecākiem jāinformē skolotāja, nosūtot īsziņu.

9.5.1. Gadījumā, ja Vecāks neinformē skolotāju par Audzēkņa neierašanos, ēdināšanas maksa tiek aprēķināta arī par nepameklēto dienu.

9.6. Pēc slimošanas ierodoties Iestādē, vecāki nodod skolotājai ārsta zīmi, kas apliecina, ka audzēknis ir vesels un drīkst atsākt apmeklēt Iestādi.

            9.6.1. Skolotājai nav tiesību pieņemt bērnu Iestādē, ja pēc slimošanas netiek uzrādīta ārsta zīme.

9.7. Vecākiem ir pienākums audzēkni izņemt no Iestādes līdz Iestādes darba laika beigām. Izņemot audzēkni no Iestādes, Vecāks par to obligāti informē skolotāju.

V. Drošības pasākumi Iestādē

10. Ienākot un izejot no Iestādes, vecāki rūpīgi aizver ārdurvis.

10.1. Ienākot Iestādes pastaigu laukumā, Vecāks rūpīgi aiz sevis aizver vārtiņus.

11. Neatkarīgi no apstākļiem aizliegts atstāt audzēkni vienu bez pieaugušā uzraudzības.

12. Audzēkņus Iestādē grupas iepazīstina ar drošības instrukcijām divas reizes gadā.

13. Pirms došanās ekskursijās un pastaigās grupas skolotāja instruē audzēkņus par kārtības noteikumiem pastaigās un ekskursijās. Vienas grupas audzēkņus (līdz 17) pavada divi pieaugušie.

14. Sporta skolotāja iepazīstina audzēkņus ar drošības noteikumiem sporta nodarbību laikā.

15. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie audzēkņi, Iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi, kā arī Iestādes dibinātāju aicināti viesi.

16. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par Iestādē organizētajiem pasākumiem, izvietojot paziņojumus pie ziņojumu dēļa un nosūtot informāciju elektroniski “Pogas Ziņās”.

17. Pasākumi ar audzēkņu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par audzēkņu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.

18. Evakuācijas plāns ir izvietots visās Iestādes nodarbību telpās.

19. Informācijas stendā ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.

20. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizācija.

21. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai un dzīvībai, cieņas vai goda aizskārumu, viņš nekavējoties ziņo par to tuvāk esošajam Iestādes darbiniekam.

22. Gadījumā, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret Izglītojamo, tuvāk esošais Iestādes darbinieks mēģina to pārtraukt.

22.1. Darbinieks ziņo par nodarījumu Iestādes vadītājai.

22.2. Vadītāja uzaicina uz pārrunām iesaistīto pušu vecākus un meklē risinājumu tālākai situācijas risināšanai.

23. Gadījumā, ja Izglītojamie vai Iestādes Darbinieks pamana nopietnu ārēju apdraudējumu bērnu drošībai vai dzīvībai, tiek nekavējoties ziņots operatīvajiem dienestiem.

24. Medicīniskie jautājumi

24.1. Slimiem audzēkņiem aizliegts apmeklēt Iestādi, lai neveicinātu saslimstības izplatīšanos.

24.2. Ja audzēknim Iestādē nepieciešams lietot medikamentus hronisku saslimšanu gadījumā, vecākiem obligāti jāvēršas pie skolotājas, uzrādot ģimenes ārsta izziņu. Bērnam bez skolotājas ziņas kategoriski aizliegts lietot medikamentus, kā arī aizliegts medikamentus uzglabāt bērna skapītī vai citā bērnam sasniedzamā vietā.

24.3. Ja audzēknim nepieciešama īpaša diēta vai jāievēro veselībai būtiski noteikumi (astma, alerģija, cukura diabēts u.c.), vecākiem par to rakstiski jāinformē grupas skolotājas anketā un jāiesniedz ārsta izziņa par nepieciešamo diētu.

24.4. Gadījumos, ja audzēknim pasliktinājies veselības stāvoklis vai nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde par to nekavējoties ziņo audzēkņa vecākiem.

24.5. Vecākiem, audzēkni atvedot uz Iestādi, jāinformē grupas skolotāja par izmaiņām viņa veselības stāvoklī vai sliktu pašsajūtu.

V1. Atbildība par Noteikumu ievērošanu

25. Grupu skolotājas katru gadu vecāku sapulcē atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, un  vecāki parakstās, ka ar noteikumiem ir iepazinušies.

26. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas audzinātāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai.

26.1. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā Vecākiem tiek izteikts rakstisks brīdinājums par Iestādes iekšējo noteikumu pārkāpšanu.

27. Gadījumā, ja audzēknis rupji pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, apdraudot savu vai citu bērnu veselību un drošību, grupas skolotājas par to nekavējoties informē Iestādes vadītāju.

27.1. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā uz pārrunām ar vadītāju tiek aicināti audzēkņa vecāki, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti speciālisti (psihologs, speciālais pedagogs). Pārrunās vienojas par tālāku sadarbību problēmu risināšanā.

27.2. Gadījumā, ja vecāki kategoriski atsakās sadarboties ar Iestādi un ignorē Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, izstrādātās rekomendācijas un ieteikumus, Iestādei ir tiesības vienpusēji lauzt sadarbības līgumu.

28. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties Iestādes informācijas stendā vecākiem.

29. Noteikumu ievērošana visiem vecākiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.

30. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

30.1. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki un citi ģimenes locekļi.

30.2. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties Iestādē, uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.

30.3. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumu, griežas pie Iestādes vadītājas, iepriekš piesakoties.

30.4. Iestādes durvis ir slēgtas un aprīkotas ar drošības kodu. Uz ieradušās personas zvanu ierodas Iestādes darbinieks, kurš noskaidro apmeklējuma mērķi un ielaiž apmeklētāju, kura apmeklējums ir saskaņots ar Iestādes vadītāju vai grupas skolotāju.

30.5. Informācija par kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas, ir izvietota redzamā vietā pie Iestādes ārdurvīm.

Vadītāja

Inese Gaspare