Sīkdatņu politika

Noteikumi

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija:

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Skola mazajiem Poga" , reģistrācijas numurs 40103233919, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 356A - 35, LV-1006.
 2. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: tālr. +371 26596468, e-pastā: [email protected]

Privātuma politikas piemērošanas sfēra:

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • Darbiniekiem;
 • Juridisko personu pārstāvjiem;
 • Klientiem;
 • Pārziņa interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati (Pārziņa interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Datu subjektu kategorijas:

Turpmāk minētas datu subjektu kategorijas, kuru personas datus Pārzinis apstrādā:

 • Darbinieki - fiziskās personas;
 • Juridisku personu pārstāvji;
 • Klienti- fiziskās personas.

Personas datu apstrādes nolūki:

Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Darbiniekiem: līgumu sagatavošanai, reģistrēšanai VID un Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • Bērniem: reģistrācijai Valsts izglītības informācijas sistēmā; līgumu sagatavošanai; apmeklējuma ievadīšanai UDV pirmsskolas rindas sistēmā; personas lietas izveidei;
 • Vecākiem: līgumu sagatavošanai; komunikācijai;
 • Pārziņa darbības nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Pārzinis apstrādā 6. punktā minēto datu subjektu kategoriju personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Personas datu aizsardzība:

Pārzinis aizsargā 6. punktā minēto datu subjektu kategoriju personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinis saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • šifrēšanu;
 • peidonimizāciju;
 • ugunsmūri;
 • citi drošības pasākumi atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Datu saņēmēju kategorijas:

Pārzinis neizpauž trešajām personām 6. punktā minēto datu subjektu kategoriju personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinis leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums:

Pārzinis glabā personas datus šādos termiņos:

 • Darbinieku datus – 75 gadus;
 • Klientu datus – 10 gadus;
 • Piegādātāju datus – 10 gadus.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības:

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Datu subjektam ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinis=m veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 3. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā kādā no Pārziņa filiālēm vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 1. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. Pārzinis atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 3. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa:

 1. Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Pārzinis veic uz noslēgtā līguma pamata.

Citi noteikumi:

 1. Pārzinis ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu datu subjektam tā aktuālo versiju, ievietojot Pārziņa mājaslapā.

Sīkdatņu politika

Lai šī tīmekļa vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Turpiniet lasīt un jūs noskaidrosiet, kas ir sīkdatnes un kādiem mērķiem tās tiek izmantotas.

Kas ir sīkdatnes (angliski cookies)?

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad tā tiek atvērta. Sīkdatne vietnei palīdz atcerēties jūsu uzstādītos iestatījumus (piemēram, valodu, ielādētos attēlus, attēlošanas iestatījumus u.c.), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda un jāielādē no jauna.

Kāpēc tiek izmantotas sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai:

 • Atcerētos jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.);
 • Iegūtu statistikas datus (piemēram, kā jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar mērķi uzlabot un optimizēt mājas lapas darbību;
 • Nodrošinātu jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

Sīkdatņu veidi

Funkcionālās sīkdatnes (pirmās puses sīkdatnes)

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai mājas lapa spētu pildīt savas funkcijas un neaizmirstu jūs ikreiz, kad tiek veikta jauna darbība, piemēram, valodas iestatījumus, ievadīto tekstu vai atverot vietni no jauna, tā spētu ielādēt saturu ātrāk, nekā pirmajā atvēršanas reizē.

Analītikas un reklāmas sīkdatnes (trešās puses sīkdatnes)

Vietnē tiek izmantotas analītikas programmas - Google Analytics un Yandex Metric. Šīs programmas izmanto sīkdatnes, dodot iespēju mums, kā vientnes uzturētājam analizēt, kādu saturu vietnē izmanto visbiežāk, caur kādu meklētāju lietotājs ir nonācis un kā spēj orientēties vietnē. Iegutā informācija tiek izmantota ar mērķi veikt attiecīgus vietnes uzlabojumus, lai padarītu ērtāku navigāciju un lietotāja interesēm atbilstošāku vietnes saturu.

Papildus vientē var tikt izmantoti tādi servisi, kā Google Adwords ar mērķi nodoršināt lietotāja vēlmēm atbilstošu reklāmu. Youtube, lai nodrošinātu vietnē video saturu vai saites uz citām mājas lapām. Facebook, Instagram, draugiem.lv, LinkedIn, lai piedāvātu iespēju apskatīt saturu no šiem sociālajiem kontiem vai dalīties ar mājas lapas saturu tajos. Visi šie servisi izmanto sīkdatnes, lai iegūtu statistikas datus un noskaidrotu, kādas ir populārākās meklēšanas tendences. Šīs trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu kontroles.   

Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet.

Ja vēlaties, jums ir siepēja sīkdatnes kontrolēt vai izdzēst no ierīces. Jums ir iespēja atslēgt sīkdatņu izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču ņemiet vērā, ka daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīti šajos noteikumos.

Vairāk par sīkdatnēm lasiet šeit: www.aboutcookies.org.